Privacy- en cookiebeleid | Fashionchick.nl

Privacy- en cookiebeleid

Ons privacy- en cookiebeleid.

https://www.fashionchick.nl/service/privacy-en-cookiebeleid/

PRIVACY- EN COOKIEBELEID FASHIONCHICK

INLEIDING

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle producten en diensten van Fashionchick. Fashionchick is de dienst (hierna: Dienst) van Shopsuite B.V., (Kamer van Koophandel nummer 68638698, hierna: Shopsuite), waarmee u als klant (hierna: Klant) kunt inloggen om gebruik te maken van de mobiele- en internetdiensten (hierna: Contentdiensten) van Shopsuite handelend onder de naam Fashionchick. 

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Shopsuite B.V., informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen, namelijk om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

VERWERKING DOOR SHOPSUITE

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Shopsuite B.V. en door haar groepsvennootschappen. De gegevens van de groepsvennootschappen:

Odyssey B.V., kamer van koophandel nummer: 69471797: Lindenhoevestraat 43

1096 DV Amsterdam;

Drydock B.V., kamer van koophandel nummer: 58237534: Lindenhoevestraat 43

1096 DV Amsterdam.

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Indien u vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door Shopsuite, of wanneer u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) dan kunt u contact met ons opnemen via onze hieronder opgenomen adresgegevens:

Post: Lindenhoevestraat 43

1096 DV Amsterdam

Netherlands

Phone: +31 6 286 83 511

E-Mail: hello@shopsuite.com

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel. Als u deze invult zullen wij deze gegevens gebruiken om onze dienstverlening en marketing optimaal aan te passen aan uw interesses en behoeftes.

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR SHOPSUITE

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop Shopsuite uw persoonsgegevens kan verwerken zijn de volgende:

Toestemming: er is sprake van rechtsgeldige toestemming wanneer u in vrijheid, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat u instemt met een specifieke verwerking door Shopsuite, zoals wanneer u aangeeft acties en aanbiedingen van Shopsuite te willen ontvangen per e-mail.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: uw persoonsgegevens kunnen ook door Shopsuite verwerkt worden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met Shopsuite hebt of aangaat, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van uw adresgegevens wanneer u een bestelling bij Shopsuite plaats die bij het opgegeven adres moet worden bezorgd.

Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moet Shopsuite uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op Shopsuite rust te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde gegevens op grond van fiscale wetgeving.

Gerechtvaardigd belang: Shopsuite kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van Shopsuite (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.

Verwerking van persoonsgegevens is ook gerechtvaardigd wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen (bijvoorbeeld medische gegevens bij een ongeval) of wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan een verwerkingsverantwoordelijke opgedragen is. Hoewel het denkbaar is dat Shopsuite in zeer uitzonderlijke gevallen op één van deze laatste rechtsgronden persoonsgegevens zou verwerken, ligt dit niet in de rede.

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van abonnees op onze diensten, van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij (kunnen) verwerken.

Grofweg zijn er vier manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

Afname/levering van producten (bijvoorbeeld een online aankoop): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);

Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres;

Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;

Gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

Shopsuite, Odyssey en Drydock behoren tot hetzelfde concern. De door u actief en passief verstrekte gegevens deelt Shopsuite daarom met deze vennootschappen en andersom. Shopsuite, Odyssey en Drydock stellen zodoende gezamenlijke profielen samen, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van onze producten en diensten nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.

Online houden we uw gebruik van onze online diensten bij door middel van (een) cookie(s). Ook hierbij geldt dat wij overal hetzelfde systeem hanteren.

Uw gegevens kunnen tot slot in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen) of met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten). Op basis van al die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.

Hoe worden gegevens gecombineerd, en welke gegevens?

De profielen die wij opstellen gebruiken wij alleen om ons aanbod beter af te stemmen op uw interesses, zodat deze profilering geen rechtgevolgen teweegbrengt voor u. Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens binnen Shopsuite en haar groepsvennootschappen en/of het opstellen van een online profiel zoals genoemd onder het kopje ‘Verwerking door Shopsuite’, dan kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van hiervoor genoemde contactgegevens.

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;

om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;

als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;

om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;

om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

wij kunnen (NAW-)gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);

om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;

om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;

om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel niet langer als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

MARKETING

We kunnen u interessante aanbiedingen doen per e-mail, sms, telefoon of per post.

E-mail en sms

Acties en aanbiedingen per e-mail of sms voor onze eigen producten en diensten ontvangt u als klant tot 2 jaar nadat u klant bij ons geweest bent, indien u daar geen bezwaar tegen gemaakt hebt (bij het aangaan van de klantrelatie of op enig moment daarna), of wanneer u zich daar actief voor aangemeld hebt. Aanbiedingen per e-mail of sms namens derden ontvangt u alleen indien u zich daar actief voor aangemeld hebt. In alle gevallen kunt u te allen tijde aangeven deze niet (meer) te willen ontvangen via een afmeldlink in iedere e-mail of sms die u ontvangt.

Telefoon

Indien u klant bij ons bent, kunnen wij u op een bij ons opgegeven telefoonnummer bellen met interessante acties en aanbiedingen met betrekking producten en diensten van ons en onze groepsvennootschappen, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Dat kan bij het aangaan van de klantrelatie, of anders tijdens ieder telefoongesprek, of op ieder gewenst moment via onze klantenservice door gebruik te maken van het hiervoor genoemde e-mailadres.

Post (direct mail)

Indien u klant bij ons bent, kunnen wij u ook interessante acties en aanbiedingen voor producten en diensten van ons en onze groepsvennootschappen sturen per post. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van het hiervoor genoemde e-mailadres.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de hierboven onder het kopje ‘Verwerking door Shopsuite’ genoemde groepsvennootschappen en combineren met door deze (groeps)vennootschappen verwerkte gegevens. Zie voor een nadere toelichting hierboven onder ‘Soorten gegevens’. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van het hiervoor genoemde e-mailadres.

Meer informatie over e-mails met acties en aanbiedingen van derden:

Hebt u bij het aangaan van een abonnement op een van onze diensten aangegeven acties en aanbiedingen van derden te willen ontvangen per e-mail, dan ontvangt u vanuit Shopsuite een e-mail met de aanbieding van de adverteerder. De betreffende e-mail zal daarbij altijd vooraf door ons worden beoordeeld. Eerder verleende toestemming hiervoor kunt u altijd weer intrekken. Betreft het een e-mail, dan kunt u via de uitschrijflink onderaan in de e-mail u voor dergelijke mailingen afmelden. De adverteerder ontvangt uw e-mailgegevens niet.

Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kunnen wij derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van de door ons verzamelde persoonsgegevens). Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld aangeven dat zijn kleding advertentie alleen moet worden getoond aan vrouwen in de leeftijdscategorie 20-35 jaar. De adverteerder kan zo –zonder dat hij de gegevens zelf daadwerkelijk ontvangt– gericht adverteren. Overigens wordt het adverteerder hierbij ook contractueel verboden de gegevens (in)direct te verzamelen.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Hoe werkt dat?

Helaas worden onze diensten soms misbruikt. Bijvoorbeeld door een forum te gebruiken om iemand anders ernstig te beledigen of ten onrechte te beschuldigen van strafbare feiten. Als aan de hand van de gebruikersnaam of de omstandigheden niet al duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor deze uitlatingen, gebeurt het soms dat ons in het kader van een opsporingsonderzoek om nadere informatie wordt gevraagd, zoals het e-mailadres of het IP-adres dat is gebruikt bij het aanmaken van de account dat is gebruikt om de uitlatingen te doen. Als zo’n verzoek voldoet aan artikel 126n e.v. Wetboek van Strafvordering verlenen wij daaraan onze medewerking.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons handelen. Uw persoonsgegevens zullen door verwerkers alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van die specifieke opdracht. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Voorbeelden van categorieën van verwerkers van Shopsuite zijn:

• ontwikkelaars van digitale diensten;

• leveranciers van technische platforms, data warehouses en infrastructuur management;

• leveranciers van betaaldiensten;

• leveranciers van producten;

• incassodiensten;

• analytics and data management diensten;

• bedrijven die marktonderzoek en klantenquêtes uitvoeren;

• marketing services (CRM / e-mail marketing platforms, telesales bedrijven, marketingbureaus);

• klantenservice;

• reclamebureaus en ad-tech vendors;

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;

voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;

(mits u daartoe toestemming hebt gegeven) om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies.

Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, en unique-id cookies (korte en lange levensduur).

Sessie-cookies: deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Aan de hand hiervan kunnen we bijvoorbeeld bijhouden welke advertenties u op onze websites hebt gezien binnen één sessie en zo voorkomen dat u bepaalde advertenties binnen een sessie meerdere keren te zien krijgt.

Unique-id cookies (lange levensduur): deze worden gebruikt om een internetgebruiker te herkennen als een unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Dit is met name voor statistische doeleinden van belang: zo kunnen wij bijvoorbeeld over langere perioden zien hoeveel individuele bezoekers een website hebben bezocht.

Unique-id cookies (tijdelijk): deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op onze websites gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer u voor de eenennegentigste dag contact maakt met een van onze websites, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals al eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen). Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Ook kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, beschikbaar stellen aan adverteerders, om deze adverteerders zodoende de mogelijkheid te geven zowel op ons netwerk, als daarbuiten op websites van derden, hun advertenties relevanter te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en interesses. Deze adverteerders kunnen deze persoonsgegevens alleen voor dat doel gebruiken en enkel voor de duur dat wij dat met hen zijn overeengekomen. Wij stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan adverteerders als u akkoord bent gegaan met de plaatsing van cookies op onze websites en met de verwerking van gegevens voor de daarbij genoemde doeleinden door middel van cookies. Wilt u niet dat wij deze gegevens beschikbaar maken voor deze adverteerders, dan kunt u dit via de cookie instellingen aanpassen.

Een van de partners waar wij mee samen werken is Google. Google kan cookies in uw browser plaatsen en deze lezen. Google kan ook webbeacons gebruiken om informatie te verzamelen als gevolg van de weergave van advertenties op onze website. Om aan onze kennisgevingsplicht te voldoen en u zodoende de mogelijkheid te geven kennis te nemen van hoe Google de gegevens gebruikt verwijzen wij u naar de volgende toelichting van Google  

Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd (via onze advertentievoorwaarden) dat zij de gegevens verzameld aan de hand van cookies geplaatst via onze (mobiele) websites en apps uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

Met een beperkt aantal partijen hebben we afwijkende afspraken ten opzichte van bovenstaande.

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen. Wilt u uw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kunt u de pagina waarop u uw instellingen kunt wijzigen altijd bereiken via de knop “Cookie instellingen aanpassen” bovenaan deze pagina. Wilt u binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kunt u zich op policies.google.com/privacy afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via onze websites advertenties presenteren.

LOCATIEGEGEVENS

In bepaalde apps kunnen wij uw locatiegegevens gebruiken om u te kunnen voorzien van op uw locatie gebaseerd informatie. Uw locatie wordt in dat geval ook gebruikt voor het op basis van uw (eerdere) locatie(s) afstemmen van advertenties. Wanneer een app deze functionaliteit heeft, wordt u altijd vooraf uw vrije, expliciete, ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming daartoe gevraagd. Hebt u toestemming gegeven, maar wilt u geen gebruik meer maken van op uw locatie afgestemde informatie en advertenties, dan kunt u dit via de instellingen van uw telefoon te allen tijde eenvoudig uitschakelen.

Hoe worden advertenties afgestemd op mijn locatie?

Wij kunnen op twee manieren uw locatie gebruiken om advertenties gericht te presenteren.

Allereerst is dat door in ons advertentiesysteem in te stellen dat een bepaalde advertentie op elke mobiele telefoon moet worden getoond die zich in een bepaald gebied bevindt en waarop de desbetreffende app is geopend. Ons advertentiesysteem kijkt vervolgens -op het moment dat de (geopende) app vraagt om een advertentie te tonen- of de locatie die met dat verzoek wordt meegestuurd voldoet aan die voorwaarde. Zo ja, dan wordt de desbetreffende advertentie getoond. Zo niet (u bevindt zich niet in het bewuste gebied of u hebt uw locatie uitgeschakeld), dan krijgt u een andere advertentie te zien.

Op het moment dat u het gebruik van uw locatie hebt ingeschakeld, stuurt ons advertentiesysteem de partijen die op dat moment een advertentie willen plaatsen deze locatie mee. De adverteerder kan aan de hand daarvan de advertentie afstemmen op uw locatie.

DOORGIFTE DERDE LANDEN

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, pseudonimisering van gegevens, anonimisering van gegevens, enzovoorts).

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

Meer weten over specifieke op minderjarigen betrekking hebbende voorwaarden?

Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy- en cookiebeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind bezwaar aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, beperking van de verwerking, inzage, verwijdering, overdraagbaarheid of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Op onze websites die uitstuitend op kinderen gericht zijn, tonen wij geen gerichte advertenties en plaatsen wij geen tracking cookies of vergelijkbare technologieën, dan wel cookies of vergelijkbare technologieën waarmee wij een profiel van de bezoeker op kunnen bouwen. Wij bouwen dus ook geen interesseprofielen op van bezoekers van onze websites die op minderjarigen gericht zijn.

Wij vragen geen toestemming voor het toesturen van actie e-mails of commerciële e-mails aan bezoekers van onze websites die specifiek op minderjarigen gericht zijn. Kinderen kunnen zich alleen, met toestemming van ouders of verzorgers, inschrijven voor nieuwsbrieven.

BEZWAAR, INZAGE, WIJZIGING, OVERDRAAGBAARHEID, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan neem contact met ons op.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u als betrokkene bepaalde rechten jegens Shopsuite als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt uw rechten op een gemakkelijke wijze uitoefenen door gebruik te maken van de hiervoor genoemde contactgegevens van Shopsuite. Voordat wij uw verzoek waar mogelijk inwilligen, zullen wij u vragen om u te legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs of door in te loggen op uw account, om zeker te stellen dat het verzoek daadwerkelijk door u gedaan wordt. Een kopie van uw identiteitsbewijs zullen wij slechts gebruiken om u te identificeren in het kader van uw verzoek.

U hebt de volgende rechten:

Recht op inzage: u heeft recht op kosteloze inzage in of en zo ja welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.

Recht op gegevenswissing: u hebt het recht op wissing van uw persoonsgegevens wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn, (ii) u uw toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is), (iii) u (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, (v) dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is of (vi) de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij. In sommige gevallen is het niet mogelijk om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor Shopsuite geldt om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met u (bijvoorbeeld het bezorgen van een tijdschrift) of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen.

Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”): onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. In dat geval zal een belangenafweging plaatsvinden met inachtneming van uw specifieke situatie.

Verder heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij Shopsuite of bij de Nederlandse toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Welke gegevens meesturen bij vragen over uw gegevens?

Indien u geen gebruik wenst te maken van onze contactgegevens, vermeld in het bericht dan in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Wij zullen alle redelijke en praktische inspanningen leveren bij de behandeling van uw verzoek, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en professionele normen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?

Niet elk verzoek zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of waaruit niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt, zal niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving).

Overigens hebt u op veel van onze websites de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via het colofon van onze tijdschriften, via onze websites of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 7 juli 2023.

© 2023 Shopsuite B.V.